Advokátní kancelář

Mgr. Karel Nedbálek
advokát
JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD.
advokátní koncipient

Podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona o advokacii jsme oprávněni poskytovat právní služby ve všech věcech. Specializujeme se na oblast občanského a korporátního práva, právní analýzy v oblasti hypotetického a ušlého zisku.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vyučuji předmět Občanský a obchodní zákoník.

Kontakt

Mgr. Karel Nedbálek

Dostihová 520
763 15 Slušovice
IČ: 03433544

telefon: +420 724 786 207
e-mail: nedbalek.k@gmail.com

Zapsaný na seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem: 15878

foto_advokat

foto_koncipient

Otevírací doba

 PONDĚLÍ  9:00 – 15:00
 ÚTERÝ  9:00 – 15:00
 STŘEDA  9:00 – 15:00
 ČTVRTEK  9:00 – 12:00
 PÁTEK  9:00 – 15:00

Po domluvě je schůzka možná i mimo  běžnou otevírací dobu.

V případě nepřítomnosti zanechte vzkaz na sekretariátu (tel. 603 833 675).

Poskytujeme

 • právní služby, právní rozbory, právní rady, zastupování klientů,
 • první konzultace se uskutečňuje ve Slušovicích v Motelu Golf Start,
 • pracujeme v týmu s odborníky se znalostí ekonomiky, práva a managementu,
 • zajišťujeme oceňování nemovitostí za účelem převodu

Platba za uvedené služby

 • záloha 2 000,- Kč až 10 000,- Kč, dle rozsahu kauzy
 • zbytek dle advokátního tarifu
 • v případě úspěchu ve sporu u soudu platí protistrana
 • klient platí přímé náklady – cestovné, soudní poplatky, odhady apod.

Služby poskytujeme především v těchto oblastech práva

Obchodní právo – Korporátní právo

 • právní poradenství v záležitostech obchodních korporací
 • přizpůsobení společenských smluv a stanov zákonu o obchodních korporacích
 • komplexní právní pomoc při zakládání obchodních společností
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • úprava právních poměrů společností
 • zpracvování smlouvy o výkonu funkce a odměňování statutárních orgánů
 • organizace a komplexní zajištění valných hromad
 • zastupování společníků, převod obchodních podílů, smlouvy o převodu cenných papírů

Právo duševního vlastnictví

 • registrace, změny, převody a výmazy ochranných známek
 • zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • licenční smlouvy

Insolvenční právo

 • podání insolvenčního návrhu
 • podání přihlášky pohledávek do konkursního řízení
 • zastupování klienta v konkursním řízení, jak na straně úpadce, tak věřitele
 • zastupování konkursních věřitelů ve věřitelských výborech
 • zastupování v incidenčních a vylučovacích sporech

Směnečné právo

 • vymáhání směnečných nároků soudní cestou
 • zastupování v řízení o umoření směnky
 • sepis směnek a směnečných vyplňovacích prohlášení
 • právní porady, konzultace v této oblasti

Občanské právo

 • převody nemovitostí
 • nájemní a podnájemní vztahy
 • vymáhání výživného
 • zajišťovací instrumenty

Další služby

 • sepisování smluv, jiných listin a podání
 • zpracování právních rozborů
 • udělování právních porad
 • vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou
 • další formy právní pomoci
 • odhady nemovitostí
 • zastupování klientů před státními orgány a speciální právo zastupování před finančními úřady
 • podávaní žalob na stát za nečinost statních orgánů
 • zastupování v řízení před soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu
 • zastupování v řízení před orgány veřejné správy
 • právní servis vůči orgánům veřejné správy
 • stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Pobočka insolvenčního správce

Kolektiv kanceláře Mgr. Karla Nedbálka, advokáta v roce 2016 navázal spolupráci s AS ZIZLAVSKY v.o.s.

V sídle advokáta byla mezi lety 2016 -2017 otevřena pobočka insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.,
z důvodu legislativních změn a omezení počtu poboček v každém kraji však byl provoz této pobočky ukončen.

logo-CZ-25

V současné době jsme navázali spolupráci s PhDr. Pavem Körnernerem, Ph.D., insolvenčním správnem.

V našich kancelářích na adrese č.p. 520, Slušovice je tedy každé pondělí 8:30 – 11:30, 12:30 – 15:30 otevřena provozovna tohoto insolvenčního správce.

Logo_Korner

 

 

 

Informace pro spotřebitele

Ceny právních služeb pro spotřebitele odpovídají sazbám dle ustanovení o mimosmluvní odměně na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších změn a doplnění, není-li výslovně s Klientem dohodnuto jinak.

V případě reklamace právních služeb spotřebitelem je Česká advokátní komora  (www.cak.cz)  orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný k projednání věci.

Na žádost spotřebitele je advokát dále povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je advokát povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje. Při komunikaci s klientem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť, advokát nesmí pro tuto komunikaci využívat telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

 • Naše firmy

 • Foto historie

 • Historie firem

' 
Copyright © 2018 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena Počítadlo přístupů:
Administrace