Vydání monografie autora Karla Nedbálka | Motel Golf Start

Aktuality

Vydání monografie autora Karla Nedbálka

Článek publikován 19. 7. 2017

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA vydal v nakladatelství MONUMENT a na Univerzitě Tomáše Bati, Fakultě aplikované informatiky v tomto týdnu novou monografii Újma a škoda v ČR a SR, Praktický nástin výpočtu. Knihu recenzoval doc. Ing. František Čuba, CsC.

Recenze obalka_monogragie_Nebbálek

Plný text monografie můžete nalézt zde.

Kniha se zabývá problematikou újmy, škody a odpovědnosti za škodu, včetně stanovení ušlého a hypotetického ušlého zisku pro Českou i Slovenskou republiku.

Vzor citace:

NEDBÁLEK, Karel: Újma, škoda v ČR a SR, Praktický nástin výpočtu. [monografie] Slušovice: Miroslav Tomšů – Nakladatelství Monument, 2017. ISBN 978-80-88143-02-6. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky, ISBN 978-80-7454-658-7. 156 s.
V primární – teoretické části – se nachází aspekty tvorby odpovědnosti za škodu. Obsahuje analýzu celé soukromoprávní a veřejnoprávní oblasti, přitom se vyhýbá konkrétní kauzalitě a jsou i zvládnutá východiska zkoumané otázky teorie pomocí vědeckých metod, hlavně syntézou a analýzou. Ukazuje novými metodami, jak stanovit ušlý a hypotetický zisk v případě chybějících relevantních informací. Zajímavostí je oceňování goodwillu společností. Např. goodwill České spořitelny byl stanoven na 8,3 mld. Kč jako abstraktní stínový zisk.
V praktické části jsou zpracovány tři příklady výpočtu. V prvním případě je výpočet hodnoty celkové újmy v privatizačním projektu, kdy škůdce působil bezmála 23 let, můžeme zde mluvit o případu ušlé újmy v minulosti. V druhém případě je stanovena budoucí hodnota developerského projektu na výstavbu komplexu bytových domů, jedná se o klasický příklad ušlého zisku v budoucnosti. Třetí příklad počítá investiční konzervativní plán výsadby lesů trvající v dlouhodobém horizontu 80 let.
Závěr obsahuje profesionální výklad týkající se úvah de lege ferenda, jak je přináší časopisecká a komentovaná literatura, resp. rekodifikace soukromého práva. Kniha takto může sloužit jako metodický návod na posuzování ušlého a hypotetického zisku a nemajetkové újmy, a tím může sloužit i pro stanovení celkové újmy.


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace