Advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec Slušovice

 

    

foto_advokat

    

foto_koncipient

Nada 2020 strana 1

 

Mgr. Karel Nedbálek
advokát
doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA
advokátní koncipient

Podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona o advokacii jsme oprávněni poskytovat právní služby ve všech věcech. Specializujeme se na oblast občanského a korporátního práva, právní analýzy v oblasti hypotetického a ušlého zisku.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vyučujeme předměty Hospodářské právo a Občanský zákoník, a to v češtině a angličtině.

Kontakt

Mgr. Karel Nedbálek, advokát

        č. p. 520, 763 15 Slušovice, IČ: 03433544, č. osv. ČAK 158 78,

telefon: +420 724 786 207
e-mail: nedbalek.k@gmail.com

Zapsaný na seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem: 15878

Kontakt

doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA – specialista na ušlý ziskORCID

adresa: č. p. 520, 763 15, CZ Slušovice,

telefon: +420 604293355
e-mail: slusovice@motelgolf.cz

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-1010-2460

 

Otevírací doba

PONDĚLÍ 9:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00
ÚTERÝ 9:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00
STŘEDA 9:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00
ČTVRTEK 9:00 – 12:00
PÁTEK 9:00 – 11:30 a 12:00 – 16:00

Po domluvě je schůzka možná i mimo běžnou otevírací dobu.

V případě nepřítomnosti zanechte vzkaz na sekretariátu.

Poskytujeme

 • právní služby, právní rozbory, právní rady, zastupování klientů,
 • první konzultace se uskutečňuje ve Slušovicích v Motelu Golf Start,
 • pracujeme v týmu s odborníky se znalostí ekonomiky, práva a managementu,
 • zajišťujeme oceňování nemovitostí za účelem převodu

Platba za uvedené služby

 • Při převzetí věci Advokát požaduje zálohu nejčastěji ve výši 2 000,- Kč až 10 000,- Kč, dle rozsahu požadované služby.
 • Při určení ceny právní služby vychází Advokát nejčastěji z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších změn a doplnění, není-li výslovně s Klientem dohodnuto jinak. Jiné způsoby výpočtu odměny vychází z konkrétní dohody mezi klientem a advokátem a mohou spočívat v hodinové odměně, paušální odměně za provedení služby, odměně za konkrétní úkony nebo podílu na hodnotě věci.
 • Klient hradí dále také další náklady, například – cestovné, soudní poplatky (nejčastěji ve výši 5 % žalované částky) a odhady, které obecně nejsou součástí výše specifikované odměny advokáta.
 • Pokud jde o zastupování v soudním nebo obdobném sporu, ve kterém přichází v úvahu náhrada nákladů řízení, nese strana, která spor prohraje, náklady vítěze. Klient tak může získat náhradu nákladů vynaložených na soudní nebo jiný spor. V horším případě však musí hradit i náklady řízení úspěšné protistrany.

Služby poskytujeme především v těchto oblastech práva

Obchodní právo – Korporátní právo

 • právní poradenství v záležitostech obchodních korporací
 • přizpůsobení společenských smluv a stanov zákonu o obchodních korporacích
 • komplexní právní pomoc při zakládání obchodních společností
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • úprava právních poměrů společností
 • zpracvování smlouvy o výkonu funkce a odměňování statutárních orgánů
 • organizace a komplexní zajištění valných hromad
 • zastupování společníků, převod obchodních podílů, smlouvy o převodu cenných papírů

Právo duševního vlastnictví

 • registrace, změny, převody a výmazy ochranných známek
 • zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • licenční smlouvy

Insolvenční právo

 • podání insolvenčního návrhu
 • podání přihlášky pohledávek do konkursního řízení
 • zastupování klienta v konkursním řízení, jak na straně úpadce, tak věřitele
 • zastupování konkursních věřitelů ve věřitelských výborech
 • zastupování v incidenčních a vylučovacích sporech

Směnečné právo

 • vymáhání směnečných nároků soudní cestou
 • zastupování v řízení o umoření směnky
 • sepis směnek a směnečných vyplňovacích prohlášení
 • právní porady, konzultace v této oblasti

Občanské právo

 • převody nemovitostí
 • nájemní a podnájemní vztahy
 • vymáhání výživného
 • zajišťovací instrumenty

Další služby

 • sepisování smluv, jiných listin a podání
 • zpracování právních rozborů
 • udělování právních porad
 • vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou
 • další formy právní pomoci
 • odhady nemovitostí
 • zastupování klientů před státními orgány a speciální právo zastupování před finančními úřady
 • podávaní žalob na stát za nečinost statních orgánů
 • zastupování v řízení před soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu
 • zastupování v řízení před orgány veřejné správy
 • právní servis vůči orgánům veřejné správy
 • stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Pobočka insolvenčního správce

Kolektiv kanceláře Mgr. Karla Nedbálka, advokáta v roce 2016 navázal spolupráci s AS ZIZLAVSKY v.o.s.

V sídle advokáta byla mezi lety 2016 -2017 otevřena pobočka insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.,
z důvodu legislativních změn a omezení počtu poboček v každém kraji však byl provoz této pobočky ukončen.

logo-CZ-25

Po ukončení provozování pobočky AS ZIZLAVSKY v.o.s. jsme do 30. 6. 2018 provozovali pobočku PhDr. Pavla Körnera, Ph.D., insolvenčního správce.

Logo_Korner

 

 

Informace pro spotřebitele

Ceny právních služeb pro spotřebitele odpovídají sazbám dle ustanovení o mimosmluvní odměně na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších změn a doplnění, není-li výslovně s Klientem dohodnuto jinak.

V případě reklamace právních služeb spotřebitelem je Česká advokátní komora (www.cak.cz) orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný k projednání věci.

Na žádost spotřebitele je advokát dále povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je advokát povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje. Při komunikaci s klientem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť, advokát nesmí pro tuto komunikaci využívat telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

Informace o zpracování osobních údajů

Mgr. Karel Nedbálek, advokát, č. p. 520, 763 15 Slušovice, IČ: 03433544, č. osv. ČAK 158 78, jako správce osobních údajů (dále „Advokát“ nebo „správce“).

zpracovává takové osobní údaje, které jsou poskytnuty klientem na základě písemné nebo ústní smlouvy o poskytování právních služeb a bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále také: „Nařízení“.

Při objednávce a poskytování právních služeb jde o

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, IČ, DIČ, číslo a platnost průkazu totožnosti;
 2. kontaktní údaje, kterými se rozumí zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa;
 3. údaje o poskytnutých službách

a veškeré další osobních údaje poskytnutých klienty správce před poskytnutím právní služby i v průběhu poskytování právní služby samotné.

Poskytnutí osobních údajů ze strany klientů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů při poskytování právních služeb závisí na charakteru požadované právní služby a v případě, že by klient neposkytl osobní údaje v rozsahu nutném pro poskytnutí právní služby, mohlo by dojít k tomu, že dle zákona o advokacii by právní služba nemohla být poskytnuta.

Z výše uvedených důvodů je zpracování osobních údajů Advokátem specifické a ovlivňují jej i povinnosti vyplývající z předpisů zavazujících advokáty, například

 • povinnost mlčenlivosti advokáta,
 • ustanovení o vedení advokátního spisu,
 • ustanovení chránící klienta před střetem zájmu,
 • archivační lhůty stanovené zákonnými a podzákonnými předpisy.

Právní základ pro zpracování (čl. 6 Nařízení)

Ve většině případů je právním základem zpracování osobních údajů Advokátem smlouva o poskytování právních služeb – poskytování osobních údajů je právem i povinností klienta, vyplývající z výše zmíněné smlouvy. Dále může jít o dodržení zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje nebo oprávněné zájmy Advokáta. V těchto případech není nutný (další výslovný) souhlas klienta se zpracováním údajů, oprávnění Advokáta je dáno z jiných zákonných důvodů.

Právními základy zpracování tedy ( v souladu s Nařízením) mohou být:

a) souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, který subjekt údajů udělil;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Dle dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, může správce použít e-mailovou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se služeb obdobných těm, které již poskytl. Advokát toto zákonné oprávnění bude využívat pouze výjimečně. Uvedené oprávnění platí doby vyjádření nesouhlasu se zasíláním dalších obchodních sdělení. Tento nesouhlas může být vyjádřen formou odpovědi na zaslaný mail se sdělením, že si nadále nepřejete být tímto způsobem oslovováni. Odpověď se bude posuzovat podle obsahu nikoli podle formy odpovědi.

Účel zpracování

Advokát jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje za těmito účely:

 • Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem, v rozsahu nezbytném pro splnění závazku, jehož stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost klienta,
 • splnění úkolů správce prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo plnění zákonných povinností správce,
 • oprávněné zájmy Advokáta nebo třetích osob.

Příjemci osobních údajů

Advokát neposkytuje zpracovávané údaje třetím stranám, pokud to není nutné k plnění smluvních povinností definovaných výše a k zajištění řádného chodu advokátní kanceláře a zákonných povinností s tím spojených.

Z výše uvedených důvodů může Advokát předat některé poskytnuté osobní údaje těmto příjemcům:

 • Orgánů veřejné moci (např. soudům, dozorovým, dohledovým a jiným správním orgánům),
 • Poskytovatelům informačního systému a jeho údržby,
 • Poskytovatelům účetních služeb v zákonem předpokládaném rozsahu (bez písemné žádosti klienta je Advokát povinnen vést účetní doklady bez zbytečné specifikace podstaty poskytnuté právní služby, tím však nesmí být narušeny povinnosti Advokáta jako daňového subjektu),
 • Dalším příjemcům dle potřeb a pokynů klienta.

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě i klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány automatizovaně s užitím statistických a analytických metod s přispěním výpočetní techniky a automatizovaně výpočetní technikou porovnávat s uveřejněnými daty ve veřejně dostupných rejstřících (zejména obchodní rejstřík, ISIR, katastr nemovitostí, register úpadcov, InfoSoud, soudní pojednávání), dochází i k manuálnímu zpracování osobních údajů.

Mezi klasické konkrétní případy zpracování osobních údajů v kanceláři Advokáta patří vedení spisové evidence (elektronické i listinné), evidence udělených plných mocí, vedení podpisových knih a ověřovacích knih, dokumentace v souvislosti s požadavky AML předpisů aj., a to jak v rámci klientské agendy, tak i administrativních činností advokátní kanceláře (např. personalistika).

Zpracování provádí správce, případně jeho zaměstnanci nebo jiné správcem pověřené osoby a správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon. Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. Údaje poskytnuté v rámci poskytování právních služeb jsou chráněny povinností mlčenlivosti advokáta.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a stavovských předpisů, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • Právo na opravu nepřesného osobní údaje, které se ho týkají, k žádosti klienta. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud tomu nebrání mimosmluvní povinnosti Advokáta a klient o to požádá.
 • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Uvedená práva klienta bude Advokát uplatňovat v co nejvyšší možné míře, která neohrozí plnění jiných povinností Advokáta, vyplývajících z právních předpisů.

Pro usnadnění uplatnění uvedených práv publikuje Advokát Vzor žádosti uplatnění práv subjektu údajů. Tento formulář není závazný a svá takto definovaná práva můžete uplatnit i jinou vhodnou formou, Advokát však nevyhoví žádosti bez dostatečného prokázání skutečnosti, kdo žádost podal.

Advokát si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů změnit, v návaznosti na aktuální vývoj právní úpravy a výkladových stanovisek k ochraně osobních údajů.

Upozornění na trestný čin maření spravedlnosti 

Advokát upozorňuje své klienty a potencionální klienty, že není oprávněn přezkoumávat pravdivost klientem tvrzených skutečností a předložených dokladů a listin s ohledem na usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, usnesení představenstva, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), dle čl. 6 Základní pravidla: „(3) Pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem není advokát oprávněn bez jeho souhlasu ověřovat.

Advokát dále upozorňuje na trestný čin dle ust. § 347a zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, maření spravedlnosti.

 347a Maření spravedlnosti

(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

 1. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch,
 • b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba,
 1. c) spáchá-li takový čin v úmyslu vážně jiného poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, nebo
 • d) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 1. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
 • b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 1. c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

 1. a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
 • b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Pokud listiny a doklady Advokát předloží a použije jako důkazy v řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestním řízení, bude tak činit jménem klienta a na jeho pokyn. Advokát si při předložení důkazu vyhrazuje právo uvést, že jde o doklady a listiny předložené Advokátu za tímto účelem Klientem.

Advokát z tohoto důvodu žádá klienty, aby mu sdělili jim známé informace o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo být namítnuto, že jsou padělané anebo pozměněné, a pro takový případ s advokátem projednat vhodný postup.

Bez tohoto upozornění advokát neodpovídá za věcnou správnost a autentičnost důkazů, které soudu podle pokynu klienta předloží.

 

Poučení o povinnostech advokáta a zpracování osobních údajů dle AML předpisů 

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

 1. Vymezení rozsahu zpracovávaných údajů

Všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby (viz kapitola 5.2.2.)

 1. Určení doby zpracování údajů

Po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

 1. Vymezení účelu zpracovávání údajů

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 1. Upozornění na formu zpracovávání údajů (jejich zaznamenávání, pořizování kopií listin, kopií dokladů, hodnocení, archivace).
 2. Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit.
 3. Poučení o předávání osobních údajů.
 4. Poučení o orgánu dozoru.

Orgánem dozoru je:

Česká advokátní komora 

Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekretariat@cak.cz

Osobou pověřenou pro otázky AML je: Mgr. Karel Nedbálek, advokát (osobně), e-mail: nedbalek.k@gmail.com


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace